wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie kaczki kwiaty bocian FT2014 Slide stróżewo 2016 nowe.2017 ilovezaluski gostolin gimbus las światełko załuski
 
 
 
 
 
 
1 kwietnia br.weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Według nowych przepisów w szacowanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną mają być zaangażowani sołtysi.Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest oburzone nałożeniem na sołtysów nowych obowiązków i wydało stosowne stanowisko w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z nim
W odniesieniu do konferencji prasowej płońskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, która miała miejsce w środę, 23 maja br. o godz. 17.00,czyli po godzinach pracy, Wójt Gminy Załuski oświadcza, że odcina się od prywatnej działalności pana Roberta Ziółkowskiego.
Informujemy, że 1 czerwca 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach, którzy pracować będą w sobotę, 30 czerwca.
Dzieci ze szkół podstawowych ze Stróżewa i Kroczewa miały niecodzienną okazje do uczestnictwa w warsztatach pn. „ Jak powstaje książka ?”. Prowadziła je p. Joanna Tyluś- Malak, autorka książek dla dzieci i właścicielka wydawnictwa „Kurza Stopka”.
Płoński Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa ostrzega przed owocówką śliwkóweczką.
Również dziś, tj. 23 maja prognozowane są na naszym terenie burze z gradem. Porywy wiatru mogą osiągać nawet do 65 km/h.Opady deszczu 15-25 mm.
Od 17 maja funkcjonuje w Polsce nowy zawód: pomocnik rolnika do prac sezonowych. To dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która wprowadza nowy rodzaj umowy oraz ubezpieczenie dla pracowników sezonowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów owoców miękkich i potrzebom przyspieszenia procedur związanych z przyjmowaniem wniosków dotyczących zatrudniania cudzoziemców, informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w porozumieniu z Wójtem Gminy Załuski od 21 maja br. otwiera swój punkt obsługi w Urzędzie Gminy w Załuskach.
Przedsiębiorcy, którzy do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL do CEIDG, zostaną wykreśleni z listy ewidencji. Sprawa dotyczy przede wszystkim osób, które założyły własną działalność przed 2001 rokiem. Wówczas bowiem wprowadzono wymóg podawania numeru PESEL przy rejestracji w CEIDG.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze i prosimy o zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów do dnia 20 maja 2018.
11 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Załuski. Celami konkursu było m. in.: szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa, wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą , z dziełami o najwyższych walorach artystycznych, promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
Zainteresowanych mieszkańców informujemy, że nabór gospodarstw domowych z terenu gminy do projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gm. Załuski” w dn. 11 maja dobiegł końca.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na wtorek, 22 maja na godz.8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Informuję i przypominam, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów owoców miękkich z terenu gminy Załuski, władze samorządowe wystosowały kilka miesięcy temu list otwarty do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym zwracały się z prośbą o uwzględnienie uwag rolników, dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Ponadto....(czytaj dalej!)
„Łatwiej mówić niż pisać, bo liter nie widać, nikt nie sprawdzi, czy w słowie nie schował się „byk”. W środę, 9 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie tekst piosenki w wykonaniu Jacka Skubikowskiego rozbrzmiewał od rana. Tego dnia bowiem odbywał się tam Gminny Konkurs Ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Załuski” .
Chcesz wiedzieć kiedy pojawi się burza? Chcesz zrozumieć to zjawisko, na bieżąco obserwować? Polecamy:http://obserwatorzy.info/prognoza-burz/
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza dzieci na bezpłatne warsztaty tematycznie związane z obchodami Dnia Matki.
To nazwa akcji, która wspiera budowę szkoły w ogarniętej wojną Syrii. Cel jest jeden. Syria jest w dużym stopniu zniszczona, w dalszym ciągu w niektórych jej obszarach trwa konflikt zbrojny. Powstała idea, żeby Mazowsze odbudowało jedną ze szkół w pobliżu miejscowości Palmira. W akcję zaangażowały się mazowieckie samorządy, instytucje, diecezje, parafie, a także organizacje.
Zarząd województwa mazowieckiego zadecydował o przyznaniu ponad 6 mln zł na realizację 70 inwestycji drogowych. Wsparcie finansowe trafi do 28 gmin i powiatów z subregionu płockiego oraz 34 gmin i powiatów z subregionu ciechanowskiego. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gmin i powiatów. Gmina Załuski znalazła się w gronie 10. samorządów z powiatu płońskiego, które otrzymają dofinansowanie na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W przypadku gm. Załuski wsparcie dotyczy drogi w Naborowie, działka 39 i 49 (1,353 km) – 100 tys. zł;
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w gminie Załuski miały wyjątkowy charakter. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie oficjalnie bowiem włączono do struktur Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Akt decyzyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży przekazał Paweł Jakubowski, szef KPPSP w Płońsku.
To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Informujemy, że Uchwałą Nr 246/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z 11 kwietnia 2018 r. przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na rozpoczęcie się sezonu intensyfikacji prac polowych, w tym również stosowania zabiegów chemicznej ochrony roślin, jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań środowiska pszczelarskiego, mających na celu ograniczenie wytruć pszczół.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (k.w.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Celem tego przepisu jest zapewnienie ochrony mieniu, ludziom i innym zwierzętom.
Urzędnik wyborczy to nowe stanowisko. Pojawiło się wraz z innymi zmianami, które wprowadzono w Kodeksie. Do jego zadań należą m.in. powoływanie obwodowych komisji wyborczych, druk kart do głosowania, dostarczanie ich do lokali wyborczych oraz ich odbiór już po głosowaniu.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Wójt Gminy Załuski informuje, że 17 kwietnia 2018 r. wydał Zarządzenie nr 0050.16.2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Załuski. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, na stronie internetowej Gminy Załuski oraz w prasie lokalnej.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk -Czosnów.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Właśnie rozpoczął się nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Stanowi forum współpracy i dialogu.
Jest już dostępna pełna wersja filmu promującego gminęZałuski. Materiał został zrealizowany na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach programu mazowszanie.eu
W środę, 11 kwietnia 2018 roku podczas 48. w tej kadencji sesji, Rada Gminy Załuski podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Załuski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Jak co roku o tej porze - ze względu na notoryczne skargi - pragniemy zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych, czy też powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Takie przypadki, niestety, ciągle się zdarzają i będziemy ostro interweniować, by do nich nie dochodziło.
W środę, 28 marca Rada Gminy Załuski podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Mieszkańcy gminy powinni dokładnie zapoznać się z jej treścią...
O planowanej przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku przebiegającym przez nasza gminę mówi się już od dawna. GDDKiA opublikowała na swojej stronie internetowej pewne istotne informacje na temat projektowanej inwestycji. Zainteresowanych odsyłamy pod ten link: http://s7-plonsk-czosnow.pl/
Marzec to miesiąc zebrań sprawozdawczo wyborczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, podsumowujących roczną pracę strażaków ochotników. W sobotę, 24 marca odbyło się również zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Gminnego ZOSP RP.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca br. przystąpiliśmy do organizacji trzech autorskich konkursów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.
On the way - Latający reporterzy,to gra planszowa którą Głos Seniora stworzył razem z Polskie Gry Planszowe w ramach projektu SASME. Pierwszy egzemplarz gry powędrował do Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Płońsku.
Informujemy, że Posterunku Policji w Załuskach prowadzi działania priorytetowe zmierzające do ograniczenia wszelkiego rodzaju wykroczeń na terenie miejscowości Kroczewo, ze szczególnym naciskiem na wykroczenia popełniane w rejonie lokalnego stawu. Chcesz o czymś poinformować? Coś wzbudziło Twoje niezadowolenie w tym zakresie? Dzwoń do dyżurnego KPP w Płońsku- tel. 23 662 15 00 lub do dzielnicowego - tel. 519 035 472
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zaprasza od 13 do 30 marca br. na kiermasz książek dla dzieci.Szeroki wybór i niskie ceny.
Zawiadamiamy o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu
Gmina Załuski jest partnerem projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.
Miło nam poinformować , że gm. Załuski uzyskała pozytywną ocenę dwóch różnych wniosków, a tym samym dwa dofinansowania unijne na ich realizację.
Informujemy o realizowanych na terenie powiatu profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Badania przesiewowe można wykonać w ramach następujących programów profilaktycznych:
Gmina Załuski ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Po raz kolejny, tym razem 15 lutego br. gm. Załuski odwiedzili przedstawiciele koreańskiej agencji rządowej oraz jej reprezentant w Polsce Hansei Sp. z o. o.. Była to jednak wizyta bardzo odmienna od poprzedniej, gdyż dzięki zaangażowaniu radnego Bogdana Piotrowskiego, goście mieli niecodzienną możliwość zwiedzenia 4. nowoczesnych i prężnie rozwijających się gospodarstw rolnych, ukierunkowanych na nowe technologie w zakresie upraw owoców miękkich.
Zgodnie z planem realizacji projektu OZE w tej chwili instalowane są już kotły na biomasę i systemy fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne w pierwszej kolejności montowane są na obiektach użyteczności publicznej. Piece na biomasę natomiast zainstalowano już w gminach Zawidz i Kuczbork, a dwa kotły także w gminie Załuski.
NZOZ Mammo- Med zaprasza mieszkanki gm. Załuski na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Profilaktyki Raka Piersi- Etap Podstawowy, finansowany przez Mazowiecki Oddział NFZ. Badania przeprowadzone będą w mammobusie, 5 czerwca 2018 roku w godz. 9.00 – 15.00 na parkingu przed Urzędem Gminy Załuski.
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|