wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 
 
 
Trzy porzucone w lesie kotki przygarnął mieszkaniec Kroczewa. Są oswojone, sympatyczne i przyjazne człowiekowi. Czekają na nowych właścicieli... Tel. kontaktowy: 579 660 760
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z poźn. zm,) zwołuję LII w kadencji 2014-2018 sesję Rady Gminy Załuski. Posiedzenie odbędzie się 28 września 2018 roku o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach uczestniczy kolejny rok w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – Priorytet 1, którego cele jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru polskich bibliotek publicznych.
Kierownik Posterunku Policji w Załuskach informuje, że prowadzone są działania priorytetowe, polegające na ograniczeniu nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Załuski, w rejonie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego oraz sklepów.
Informujemy, że w ramach wspólnej inicjatywy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEiiZK) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, organizowane będzie wydarzenie pn. „Mazowiecka szkoła uczy nowocześnie”.
W piątek, 14 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Załuski gościliśmy delegację złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Płatniczej z Gruzji.
Jak informuje na swojej stronie internetowej ARiMR, Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019.
Wójt Gminy Załuski ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia. Cena wywoławcza 6 800,00 PLN. Termin składania ofert: 25.09.2018 r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz. 10.30. Więcej na BiP urzędu gminy w zakładce : przetargi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie prowadzi rekrutację na bezpłatne stacjonarne studia licencjackie na kierunku praca socjalna.
Informujemy, że protokoły suszowe są do odbioru w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju 17, lub 23 w godzinach pracy urzędu.
7 września o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski odbyło się „Narodowe Czytanie” czyli polska akcja społeczna, która jest organizowana z inicjatywy Prezydenta RP.
"Partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów od rolnika" to temat bezpłatnego seminarium, na które zaprasza LGD Przyjazne Mazowsze zaprasza na seminarium
W piątek, 7 września Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy remizy Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.
"Zero tolerancji dla piractwa na drodze. Zero tolerancji dla nieszanowania życia innych osób"- to cytat z apelu Samorządu Gminy Załuski, skierowanego do jej Mieszkańców...
5 września 2018 roku o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 51. w tej kadencji sesja Rady Gminy Załuski. Radni, jak zawsze podjęli, kilka bardzo istotnych dla lokalnej społeczności decyzji, w tym m.in.: uchwałę dotyczącą Statutu Gminy Załuski, oraz uchwałę dotyczącą przystąpienia do realizacji projektu społecznego, dotyczącego seniorów. Wystosowali też apel do wszystkich Mieszkańców Gminy, który publikujemy w oddzielnym materiale. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z obrad...
Dotyczy zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Początek roku szkolnego 2018/2019 z pewnością zapisze się na kartach historii naszego terenu wielkimi zgłoskami. Tego dnia bowiem oficjalnie otwarto nową salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kamienicy.
Informujemy, że operatorem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej jest firma HM Trans s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak, która wykonuje przewóz osób na obszarze Powiatu Płońskiego. Publikujemy rozkład jazdy.
Od 4 września 2018 roku ruszają zajęcia w dwóch nowo utworzonych Oddziałach Przedszkolnych w Szczytnie oraz w Kroczewie. Wspomniane Oddziały Przedszkolne powstały dzięki dofinansowaniu z działania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna w ramach RPO WM 2014-2020.
30 sierpnia br. została ostatecznie sfinalizowana ( podpisanie umowy) kwestia nieodpłatnego odbioru drewna na cele społeczne od GDDKiA . W związku z tym informujemy, że transport drewna rozpoczyna się już od soboty, 1 września br., jednak w pierwszej kolejności będzie prowadzony na potrzeby jednostek gminy. Dopiero od 6 września planujemy uruchomienie dostaw dla mieszkańców. W dniach 4-5 września osoba prowadząca tę sprawę będzie się kontaktować z zainteresowanymi i zapisanymi osobami bezpośrednio.
Według rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października 2018 roku.
Publikujemy projekt Statutu Gminy Załuski, nad którym Rada Gminy pochyli się na najbliższej sesji. Każdy, kto chciałby wnieść jakieś uwagi, może to zrobić do 4 września br.
Centrum Medyczne Enel-Med S.A oferuje bezpłatne badania tomografii komputerowej płuc w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca ogłoszonego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.
Informujemy, że rozdysponowano już drugą turę drewna pozyskanego dzięki staraniom Wójta gm. Załuski od GDDKiA na cele opałowe i ważne cele społeczne.
W środę, 22 sierpnia oficjalnie zakończono zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w Załuskach, wraz z wykonaniem wylotu na dz. Nr. ew.72/12. Wykonawcą była Firma Usługowo- Handlowa „Liberpol” Andrzej Liberek. Wartość zadania: 126 690,00 zł. Udzielono 24- miesięcznej gwarancji.
Miło nam poinformować, że w środę, 22 sierpnia br. została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 dla Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałanie 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług społecznych" RPO WM 2014-2020.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 20 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 do dnia 28 września 2018 r., do godz. 15.00. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.
Z przykrością informujemy, że zakończyliśmy już zapisy na nieodpłatne przekazanie drewna pozyskanego dzięki współpracy z GDDKiA. Powodem jest ogromne zainteresowanie, które sprawiło, że cały przydział został już rozdysponowany. Jeśli pojawi się kolejna możliwość skorzystania z takiej oferty, natychmiast Państwa poinformujemy.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kroczewie
Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 – uwzględniających zasadne uwagi i wnioski wynikające z opiniowania i konsultacji społecznych oraz opiniowania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i uzgodnienia Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego przez Ministra Środowiska.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
W środę, 1 sierpnia 2018 roku odbył się odbiór zakończonej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice działka nr 317”. Umowa została podpisana 13 czerwca 2018 r. na kwotę brutto: 514 736,81 zł.
W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów lokalnych, a nie do końca zgodnymi z prawdą, wyjaśniamy, że sprawa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Załuskach wygląda następująco...
Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.
W związku ze znaczną liczbą zgłoszeń dotyczącą wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należcie przez właścicieli, Urząd Gminy Załuski przypomina, że posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków, które nakłada na nas prawo. Aby uniknąć wchodzenia z nim w konflikt, warto zapoznać się z przepisami, które je regulują.
We wtorek, 3 lipca 2018 roku Zastępca Wójta Gminy Załuski Jarosław Stefański podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gm. Załuski”.
Chcesz wiedzieć kiedy pojawi się burza? Chcesz zrozumieć to zjawisko, na bieżąco obserwować? Polecamy:http://obserwatorzy.info/prognoza-burz/
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (k.w.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Celem tego przepisu jest zapewnienie ochrony mieniu, ludziom i innym zwierzętom.
25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.
Informujemy, że od 1 sierpnia 2018 r. na terenie gminy Załuski operator powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej HM Trans s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak będzie wykonywał przewóz osób.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2018, poz. 121 ze zm./ Wójt Gminy Załuski informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach dnia 26.06.2018 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. działek położonych w obrębie 0007 Kroczewo, gm. Załuski oznaczonych nr ewid. działek 445 i 446/2 o łącznej powierzchni 1,1 ha.
O planowanej przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku przebiegającym przez nasza gminę mówi się już od dawna. GDDKiA opublikowała na swojej stronie internetowej pewne istotne informacje na temat projektowanej inwestycji. Zainteresowanych odsyłamy pod ten link: http://s7-plonsk-czosnow.pl/. Ponadto otrzymaliśmy komunikat, który publikujemy dalej.
W środę, 20 czerwca 2017 roku, w siedzibie KP PSP w Płońsku prezesi jednostek OSP Kroczewo i OSP Nowe Wrońska podpisali umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie.
Informuję, że z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie Rządowy Program „Dobry Start”. Wszelkie informacje na temat programu znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
Dotyczy: obowiązku utrzymania czystości i porządku, który ciąży na właścicielu nieruchomości.
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gm. Załuski, świadczonego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 15:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|