wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo las zima2018 śnieg zima2 zima1 Slide stróżewo 2016 gimbus FT2014 gostolin nowe.2017 światełko załuski kaczki ilovezaluski
 
 
 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach

Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Załuski,

Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 66 19 013

Jednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowanie działań w celu motywowania osób pijących w sposób problemowy (tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizacja osób małoletnich, zakłócanie porządku publicznego) do podjęcia leczenia odwykowego.

Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem.

1) Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, a w szczególności:

  • najbliższej rodziny lub powinowatych lub osób wspólnie mieszkających;

  • ośrodka Pomocy Społecznej;

  • policji;

  • sądowej służby kuratorskiej

  • sądu

  • prokuratury;

2) Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Musi zostać podpisany (anonimy nie są rozpatrywane)

3) Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym wezwaniem do stawienia się na rozmowę motywującą, dotyczącą podjęcia ewentualnego leczenia, którą przeprowadza specjalista psychoterapii uzależnień. W przypadku niestawienia się osoby wezwanej na pierwszy termin, wyznacza się drugi termin, a następnie trzeci termin.

4) W przypadku zgłoszenia się osoby przeprowadza się z nią rozmowę mającą na celu zebranie informacji odnośnie problemu wezwanego i motywuje do podjęcia działań mających na celu jego rozwiązanie. W toku prowadzonego postępowania zbiera i gromadzi się materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której złożono wniosek,

5) W przypadku stwierdzenia występowania w związku z nadużywaniem przez daną osobę określonych w ustawie okoliczności, zostaje złożony wniosek do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, który kieruje do biegłych celem przeprowadzenia badania wraz z wydaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoba taka zostaje skierowana na opisane badania. Do sądu kierowane są również osoby w stosunku do których, został złożony wniosek, a które mimo trzech wezwań nie stawiły się.

6) Postanowienie o ewentualnym orzeczeniu zobowiązania do leczenia (w trybie ambulatoryjnym – poradnia leczenia uzależnień, lub stacjonarnym) podejmuje sąd rejonowy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy GKRPA prosimy o kontakt w siedzibie Komisji tj. Urząd Gminy Załuski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45,

pokój nr 9 i pokój nr 22. tel. 23 661 90 13

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|