wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWE W GMINIE ZAŁUSKI

2008-04-08 11:55:10

Od soboty 5.04.2008 w remizie OSP Szczytno zostało uruchomione Internetowe Centrum Edukacujno-Oświatowe, które pełni funkcję kafejki internetowej.

 
 
 
 

W centrum zatrudnione są dwie osoby. Są to: pani Justyna Bąbalicka oraz pan Krzysztof Kłodowski.

Centrum Czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-21.00

w soboty i niedziele w godz. 12.00-22.00

Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsi

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

Utworzone w ramach projektu Centra będą także pełniły rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju. Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) przewiduje uruchomienie 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

Każde z centrów zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niż 20 osób. Centra obsługiwane będą przez personel stosownie przeszkolony przez członków Partnerstwa. W każdym z centrów zostaną zatrudnione 2 osoby przez około 8 miesięcy, co w skali projektu daje 960 osób. Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

Centra będą:

· udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne,

· organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,

· organizować kursy na odległość i egzaminy,

· organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,]

· organizować okresowe seminaria

Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt przy finansowane jest trwał od lutego do września 2008r. Następnie Centra będą utrzymywane przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskiwanie kolejnych środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym pięcioletnim okresie czasu.

Procesy Edukacyjne

W ramach projektu poprzez Centra udostępniane będą usługi szkoleniowe realizowane w ramach kompletnych procesów edukacyjnych, których celem jest dostarczenie uczestnikom projektu odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w zawodach, które w wyniku przeprowadzanych analiz potrzeb rynku pracy są deficytowe.

Dodatkowo proponowanymi procesami edukacyjnymi planuje się objąć również zawód właściwy dla środowiska wiejskiego w celu podnoszenia poziomu wykształcenia osób pracujących w rolnictwie. Procesy edukacyjne zostały zaprojektowane dla konkretnych zawodów zgodnych z Klasyfikacją zawodów i specjalności /załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644)/.

Przygotowanie do wykonywania zawodów wyłonionych w drodze analizy potrzeb rynku objęte jest oddzielnym procesem edukacyjnym realizowanym jako kilka następujących po sobie kursów lub kursów zawodowych.

Podczas realizacji usług szkoleniowych wykorzystywane będą takie techniki jak

· szkolenia elektroniczne dostarczane poprzez systemy zarządzania szkoleniami (LMS),

· szkolenia na odległość,

· mentoring (wsparcie ekspertów i konsultantów świadczone przez Internet)

· testy i egzaminy dostarczane głównie poprzez LMS,

· poczta elektroniczna.

Najważniejsze zadania centrów

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest umożliwienie społeczności lokalnej małych miejscowości kształcenia w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, pomoc w organizowaniu procesu edukacyjnego oraz pomoc w potwierdzaniu posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami. Oferta kursów i procesów edukacyjnych jest wynikiem przeprowadzonej analizy w dwóch aspektach:

· pozyskanie nowej pracy;

· doskonalenie swojego wykształcenia i kwalifikacji.

W celu szczegółowej identyfikacji potrzeb szkoleniowych zostaną przeprowadzone badania społeczne z udziałem użytkowników Centrów. Członkowie Partnerstwa przewidzieli realizację wsparcia poprzez dostarczanie usług szkoleniowych, obejmujących takie elementy jak:

· biblioteka środków multimedialnych dla samokształcenia;

· procesy edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym;

· udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta;

· pomoc w przystępowaniu do egzaminów;

· organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów;

· okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum.

Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny. Wszystkie procesy edukacyjne Centrów będą organizowane w oparciu o system informatyczny klasy LMS (Learning Management System).

Partnerstwo Realizujące Projekt

Uniwersytet w Białymstoku – lider Projektu

Uniwersytet w Białymstoku pełnieni funkcję lidera Partnerstwa w projekcie. Kompetencje i potencjał UwB, oraz doświadczenie w realizacji innych projektów unijnych gwarantują skuteczne zarządzanie i realizację projektu, w tym np. adekwatność dostarczonej biblioteki szkoleń do potrzeb lokalnego rynku pracy czy możliwość właściwych zmian materiałów dydaktycznych.

ZOSP RP

ZOSP RP udostępnienia większość lokali w miejscowościach wytypowanych do uruchomienia Centrów. Struktura Centrów oparta została o istniejące w gminach struktury OSP (której liczba w Polsce sięga ok. 17 000), cieszących się poszanowaniem społeczności lokalnej.

Ponadto, struktury ZOSP wspierają Partnerstwo w wyszukiwaniu potencjalnego personelu obsługującego Centrum. Wyszukiwanie odbywa się pośród mieszkańców gmin, w których lokalizowane są Centra. Personel Centrum będzie nawiązywał współpracę w zakresie promocji funkcjonowania Centrów z lokalnymi autorytetami – przedstawiciele samorządu terytorialnego, kościoła i innych instytucji publicznych.

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą ilość przedsiębiorców. Łącząc ponad 140 organizacji biznesowych skupia ponad 300 000 firm.

Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Krajowa Izba Gospodarcza dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie. Prezes KIG Andrzej Arendarski obejmując od 2008 roku stanowisko wiceprezesa Eurochambres umocnił pozycję polskich firm w Europie.

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut marki Polskiej powołany przez KIG.

COMBIDATA Poland

COMBIDATA Poland Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową o ponad szesnastoletniej tradycji. Od początku swojej działalności firma koncentruje się na szeroko pojętej edukacji. Projektowanie i prowadzenie szkoleń objęte jest normą jakości ISO 9001.

Centrala firmy mieści się w Sopocie, a oddziały i ośrodki szkoleniowe zlokalizowane są w 30 polskich miastach. Misją spółki jest rozpoznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych klientów.

Olbrzymie doświadczenie firmy w edukacji zdalnej, odpowiednie zasoby sprzętowe i programowe oraz wykwalifikowana kadra mentorska pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości usług szkoleniowych dostępnych w Centrach.

Każde z Centrów zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne (w tym jedno stanowisko przenośne z projektorem multimedialnym) oraz szerokopasmowe łącze internetowe. W przypadku imprez kulturalno oświatowych pomieszczenia Centrum umożliwią uczestnictwo nie mniej niż 20 osób.

Aby zwiększyć dostępność swojego działania dla Użytkowników, Centra będą funkcjonować w godzinach:

· 17-21 w dni powszednie

· 12-22 w soboty i niedziele

Lokalizacje tworzonych Centrów zostały wybrane przy współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc będą zlokalizowane m.in.. w remizach, domach strażaka i świetlicach strażackich na terenie całego kraju.

Centra uruchamiane są sukcesywnie od 14. lutego 2008r. Projekt będzie trwał do 30.09.2008 i przewiduje funkcjonowanie Centrów przez kolejne 5 lat tj. do 30.09.2013r.

Wartość projektu

Na realizację projektu w skali kraju przeznaczono ogółem 49 356 320,00 PLN

· w tym wsparcie finansowe Unii Europejskiej (EFS) 37 012 304,37 PLN

(74,99%)

· w tym wsparcie finansowe krajowe (budżet państwa) 12 344 015,63 PLN

(25.01%)

Wszelkie informacje uzupełniające można uzyskać na stronie

www.eduportal.pl/iceo

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|