wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie kaczki kwiaty bocian FT2014 Slide stróżewo 2016 nowe.2017 ilovezaluski gostolin gimbus las światełko załuski
 
 
 
 

Drukuj Nabór do Komitetu Rewitalizacji

2018-04-11 11:51:04

Właśnie rozpoczął się nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Stanowi forum współpracy i dialogu.

 
 
 
 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Załuski

 

Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2017, poz. 1023 ze zm.),

 zawiadamia się o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Załuski, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą Nr 235/XLV/2018 Rady Gminy w Załuskach z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

  1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Załuski.
  2. Nabór będzie trwał od 11.04.2018 r. do 11.05.2018 r. włącznie
  3.  Osoby zainteresowane mogą składać Formularz zgłoszeniowy na członka komitetu rewitalizacjiw wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Załuskach; lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy, Załuski 67, 09-142 Załuski z dopiskiem na kopercie „Komitet Rewitalizacji”.
  4. Członkowie Komitetu Rewitalizacji pracują społecznie – bez wynagrodzenia.
    1. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Załuski. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Załuski zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 235/XLV/2018 Rady Gminy w Załuskach z dnia 5 lutego 2018r..
    2.  Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

1) nie podpisane

2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony

3) przesłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy.

7.    Jeżeli liczba wyłonionych Członków Komitetu Rewitalizacji będzie mniejsza niż liczby wskazane w poszczególnych kategoriach określających skład Komitetu, procedura naboru zostanie przeprowadzona ponownie w nieobsadzonych kategoriach. W przypadku bezskuteczności drugiego naboru miejsca, na które nie udało się wyłonić członków, pozostaną nieobsadzone.

8. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych do członkostwa w Komitecie niż limit ilościowy określony w § 2 ust 2. Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, wybór członków w danej grupie nastąpi w drodze losowania. Informacja o terminie i miejscu losowania zostanie przekazana do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej na 7 dni przed losowaniem.

9. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje i zapoznać się z dokumentami w Urzędzie Gminy w Załuskach, pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem 23 661901213 wew. 104.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|