wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

2008-09-12 15:45:34

z dnia 12.09.2008r. w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 roku

 
 
 
 

Na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r Nr 241,poz.2416 ze zmianami), w związku z §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2006 roku w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186, poz.1377)podaje się do wiadomości, co następuje:

 1. W dniu 10 października 2008 roku zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.
 2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, również mężczyźni , którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.
 3. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano już wojskowy dokument tożsamości (książeczkę wojskową).
 4. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ prowadzący rejestrację w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
 5. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do organu prowadzącego rejestrację właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.
 6. Rejestracja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski w dniu 10.10.2008r o godz.9.00.
 7. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
 8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
 9. W przypadku określonym w pkt 8 osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 7.
 10. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego bądź czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do organu przeprowadzającego rejestrację właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.
 11. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
 12. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 13. Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 ze zmianami).

Wobec poborowego, który nie zgłosił się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, uprzednio może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do organu przeprowadzającego rejestrację w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wójt Gminy
(-) Romuald Woźniak

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|