wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj PIENIĄDZE DLA BEZROBOTNYCH

2008-04-16 12:24:04

Informacja dotycząca przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 
 
 
 

Przyznawanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 póz. 1001, z pózn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej t dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków napad/ecie działalności gospodarczej oraz. form zabezpieczenia z-vrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz.2002 z {win. zm.) oraz. regulaminie dokonywania przez Starostę Płońskiego refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

1. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki:

a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie ww. środków, nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

b) nie otrzymały w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

c) nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

d) nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

e) nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

f) wniosek jest kompletny i prawidłowo wypełniony

2. Środki z Funduszu Pracy na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej mogą być przydzielone wyłącznie osobom bezrobotnym, które zobowiążą się do:

a) prowadzenia nieprzerwanie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

b) nie podejmowania zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

c) wykorzystania otrzymanej kwoty środków zgodnie z celem, na który została udzielona, / zgodnie z harmonogramem zawartym przez wnioskodawcę we wniosku/

d) wydatkowania otrzymanej kwoty środków w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego, -

e) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

3. Wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia. Pod pojęciem "przeciętne wynagrodzenie" rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

4. Poniesione-koszty w ramach przyznanych środków powinny być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub umową kupna-sprzedaży o wartości powyżej 1000 PLN potwierdzoną przez Urząd Skarbowy.

5. Wykorzystanie środków poprzez transakcje dokonane z powinowatymi i krewnymi w linii prostej jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Starosty ( § 22 pkt4).

6. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsca pracy przez zakup- towarów do sprzedaży w przypadku działalności handlowej bądź zakup materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej.

7. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy nie obejmuje:

a) wydatków inwestycyjnych związane z kosztami budowy,

b) remontów kapitalnych budynku i lokalu w części przekraczającej 20% przyznanych środków,

c) remontu maszyn i urządzeń,

d) pokrycie kosztów związanych z promocją i reklamą w części przekraczającej 5% przyznanych środków,

e) opłat m.in.: opłaty administracyjne, (opłaty typu czynsz, c.o. , energia ) skarbowe, opłaty abonamentowe ( telefon, intemet, prenumerata ), składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń,

f) zakupu gruntów (nie dotyczy rolników zwalnianych z pracy - art. 62 ustawy),

g) zakupu samochodu osobowego, h) nabycia udziałów w spółkach, i) nabywanie nieruchomości.

Szczegółowe zasady udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej składa w Urzędzie Pracy w Płońsku „Wniosek o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej", zgodny z drukiem urzędu pracy, który zawiera m. in.: a) wnioskowaną kwotę, b) rodzaj zamierzonej działalności, c) informację o planowanym miejscu prowadzenia działalności, d) kopię dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności, e) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, f) kalkulację planowanych wydatków, niezbędnych do uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków, środków własnych oraz innych źródeł finansowania, g) szczegółową specyfikację zakupów w ramach wnioskowanych środków, a) analizę mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia oraz analizę szans i zagrożeń ze strony zewnętrznych czynników rynkowych. 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 3. W uzasadnionych przypadkach Starosta może uzależnić uwzględnienie wniosku od ukończenia przez bezrobotnego szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej. 4. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy. Starosta uzależnia uwzględnienie wniosku od przedstawienia przez bezrobotnego odpowiedniego zabezpieczenia. 5. W wypadku wyrażenia zgody przez Starostę na przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej formą zabezpieczenia ewentualnego zwrotu ww. środków jestweksel in blanco i poręczenie wekslowe dwóch osób z wynagrodzeniem nie niższym nił 1500 zł brutto. 6. Koszty związane z zabezpieczeniem ewentualnego zwrotu przyznanych środków pokrywa beneficjent. 7. Współmałżonkowie poręczycieli oraz osób bezrobotnych wyrażają w obecności pracownika Urzędu Pracy w Płońsku pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie środków na działalność gospodarczą; 8. Umowa o przyznanie środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowa o przyznanie środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej musi zawierać zobowiązanie bezrobotnego do: a) zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z' odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania , w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub naruszenia innych warunków umowy; b) udokumentowania w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dokumentów potwierdzających rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą-NIP l, rachunek bankowy); c) wykorzystania otrzymanej kwoty zgodnie z celem, na który została udzielona; przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów i innych wydatków zgodnie z harmonogramem zawartym przez bezrobotnego we wniosku o przyznanie środków ; d) wydatkowania otrzymanej kwoty środków w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego; e) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 10. Przez cały okres trwania umowy Dyrektor Urzędu Pracy w Płońsku lub upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu mają prawo kontroli przebiegu jej realizacji. 11. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ma prawo weryfikacji wiarygodności składanych dokumentów dotyczących przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególności załączników do wniosku. Sprawy organizacyjne 1. Dyrektor Urzędu Pracy w Płońsku, w imieniu Starosty Powiatu Płońskiego, przyznaje jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. przyznawania środków z Funduszu Pracy. 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na druku urzędu pracy. 3. Komisja opiniuje przedłożone wnioski w oparciu o regulamin dokonywania przez Starostę Płońskiego refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków oraz korzystając ze wszystkich dostępnych jej metod analizy i oceny. 4. Wnioski niekompletne i zawierające błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej. 5. W sprawie opinii Komisji i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|