wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj Powietrze Atmosferyczne

2012-12-12 15:45:56

 
 
 
 

Okolice Załusk nie należą do obszarów o dużym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością kotłowni lokalnych opalanych węglem. Instalacje technologiczne pełnią rolę drugorzędną ponieważ okolice Załusk mają charakter typowo rolniczy, a zakładów o profilu produkcji szkodliwym dla środowiska jest bardzo mało. Modernizacja kotłowni węglowych i palenisk domowych będzie uzależniona od sytuacji ekonomicznej i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Obecnie najtańszym paliwem jest drewno i odpady z jego przeróbki oraz węgiel. Nośniki ciepła takie jak gaz propan - butan, olej opałowy i energia elektryczna są znacznie droższe. Należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania źródeł energii o charakterze odnawialnym np. biomasa roślinna. űródłem biomasy mogą być uprawy energetyczne wierzby krzewiastej prowadzone na nieużytkach i terenach niezagospodarowanych. Aby poprawić stan środowiska należy przyspieszyć procesy modernizacyjne w kotłowniach i stopniowo przechodzić na paliwo ekologiczne.

Zanieczyszczenia powietrza to głównie: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły. Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Wyższe wartości opadu pyłu mogą wystąpić wzdłuż drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk. Na pogorszenie warunków aerosanitarnych wpływają również zakłady usługowe, stacja benzynowa i obiekty hodowlane.

Do powietrza atmosferycznego mogą przedostawać się gazy złowonne. Na terenie gminy odory mają głównie oddziaływanie lokalne. Jednakże, obciążenie atmosfery substancjami „złowonnymi" powoduje, że nawet niewielkie niezorganizowane emisje zanieczyszczeń odorowych, przy zaistnieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych może stanowić uciążliwość dla mieszkańców.

Do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy można zaliczyć:

 • odory towarzyszące hodowli (składowanie bądź nawożenie obornikiem, gnojówką, gnojowicą),
 • odory towarzyszące chemizacji w rolnictwie (wykonywanie oprysków),
 • zbiorniki bezodpływowe (szamba),
 • niezorganizowane źródła emisji gazów złowonnych z indywidualnych palenisk domowych, (np. spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, gumy w paleniskach domowych),
 • oczyszczalnia ścieków.

W celu zmniejszenia dyskomfortu powstającego w wyniku przedostawania się gazów złowonnych do powietrza, należy przestrzegać odpowiednich odległości usytuowania domów mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej od w/w potencjalnych źródeł substancji złowonnych a także prowadzić edukację ekologiczną dotyczącą prawidłowego zagospodarowania odpadów oraz stosowania dobrej praktyki rolnej.

Cele z zakresu poprawy powietrza atmosferycznego w gminie:

 • spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa,
 • przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe,
 • dążenie do ograniczania strat energii wytworzonej (uszczelnianie i usprawnianie sieci przesyłowych, poprawa parametrów energetycznych budynków w szczególności mieszkalnych - termoizolacja),
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (np. wykorzystanie biomasy roślinnej), termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej i drzwi,
 • stosowanie w budownictwie materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, korzystania z proekologicznych nośników energii jak również możliwości korzystnego finansowania (dofinansowanie lub preferencyjne kredytowanie termomodernizacji budynków i modernizacji kotłów i palenisk),
 • promocja stosowania nowoczesnych rozwiązań w komunikacji i pojazdach,
 • stosowanie w pojazdach benzyny bezołowiowej, biopaliw i gazu.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|