wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

GDZIE SIĘ UDAC PO ŚWIADCZENIA?


Osoby, które chciałybyskorzystać ze świadczeń rodzinnych mogą zgłaszać się do Starszego Referenta  ds. Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach. 

Pracownik

Kontakt

Rejon

Katarzyna Wasiak

 23 661 97 61

Gmina ZałuskiFORMY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539,00 złotych miesięcznie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 623,00 złotych. Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest również osoba ucząca się – osoba pełnoletnia ucząca się nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową prawa do alimentów z ich strony, która spełnia warunki ustawy.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 106,00 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
 • 115,00 zł na dziecko w wieku 19-24 lat


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Dodatek nie przysługuje, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje na każde przysposobione dziecko oraz na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Dodatek przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy i opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr. 183 poz. 1234)

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba :

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okresy zatrudnienia na terytorium państw członkowskich UE oraz EOG.

- z tytułu samotnego wychowywani dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko. Dodatek przysługuje  w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się    o 80,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone

- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia
5 – tego roku życia oraz w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 – tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia. Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16- tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 złotych. Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne („zerówki”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkle poza miejscem zamieszkania wypłaca się przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 złotych na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu – Od dnia 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Dodatek przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy i opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr. 183 poz. 1234).

- Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Przyznawany jest niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 – tego roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a niepełnosprawność powstał w wieku do ukończenia 21 – ego roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS.

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne utrzymanie.

Zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu.

- Świadczenie pielęgnacyjne

Przyznawane jest w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącą rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodzina zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • osoba sprawująca opiekę ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu
 • na osobę wymagającą opieki ustalone jest prawo do wcześniejszej emerytury
 • na osobę sprawującą opiekę ustalone jest prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej
 • członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

- Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.
Za dochód osoby sprawującej opiekę, uważa się dochód następujących członków rodziny:

 • małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.


Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

 • osoby wymagającej opieki,
 • rodziców osoby wymagającej opieki,
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
 • z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

 • osoby wymagającej opieki,
 • małżonka osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
 • z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim,  a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej                      z wyjątkiem rodziny
 • zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku                    z koniecznością
 • kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego – nie ma wyrównań. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się do końca ważności orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). Wyjątek stanowią zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy – prawo do tych świadczeń ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do świadczeń ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym traci ważność orzeczenie.

Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, prawo do zasiłku będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli:
- wniosek o ustalenie niepełnosprawności został złożony w terminie miesiąca od utraty ważności poprzedniego orzeczenia i  wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności wpłynął w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.


Wnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 września. Wnioski złożone we wrześniu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone w listopadzie, wnioski złożone w październiku i w listopadzie wypłata w grudniu z wyrównaniem za listopad.

Osoba pobierająca świadczenia rodzinne, ma obowiązek, niezwłocznie powiadomić tutejszy Ośrodek o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest :

 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej


Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi

WYMAGANE DOKUMENTY

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”

 • wniosek
 • kopię dowodów osobistych obojga rodziców
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). ( wzór zaświadczenia w zakładce Formularze do pobrania)
  • oświadczenia lub zaświadczenia o dochodzie według wykazu dla zasiłku rodzinnego
  • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu


Zasiłek pielęgnacyjny

 • wniosek
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym


Świadczenie pielęgnacyjne

 • wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczeń społecznych

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny zgodnie z wymaganiami dla zasiłku rodzinnego
 • dokumenty potwierdzające rezygnacje z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną

Zasiłek rodzinny

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2013/2014

UWAGA!!! Prosimy pamiętać o obowiązku informacji organu wypłacającego świadczenia o zmianie stanu cywilnego, zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania, wymianie dowodu osobistego oraz zmianie innych w/w dokumentów w trakcie okresu zasiłkowego.

● dowód osobisty wnioskodawcy (w przypadku cudzoziemców - karta pobytu), w przypadku ubiegania się o świadczenia z tytułu urodzenia dziecka- dowody osobiste obojga rodziców (w przypadku cudzoziemców - karta pobytu) - kopia+ oryginał do wglądu;

● akt urodzenia dziecka lub dzieci, w  przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia dziecka (kopia + oryginał do wglądu),

● w przypadku zmiany stanu cywilnego – akt małżeństwa i wymieniony dokument tożsamości albo wyrok o rozwodzie albo akt zgonu małżonka albo decyzja administracyjna dot. zmiany nazwiska – kopia + oryginał do wglądu,

● w przypadku zgonu jednego z rodziców dziecka - akt zgonu – kopia + oryginał do wglądu,

● zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanych w roku kalendarzowym 2012 wydane przez właściwy urząd skarbowy wraz z oświadczeniem o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych za 2012 r. (na druku urzędowym)

albo

oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanych w roku kalendarzowym 2012 z wyszczególnieniem dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku (na druku urzędowym) wraz z oświadczeniami o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych za 2012 r.(na druku urzędowym),

UWAGA!!! Jeśli osoba nie jest pewna, czy prawidłowo wypełni oświadczenie o dochodach, należy udać się do Urzędu Skarbowego po stosowne zaświadczenie - za poświadczenie nieprawdy w w/w oświadczeniach grozi odpowiedzialność karna!!!

Oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych można wypełnić na podstawie rozliczenia rocznego PIT-11 otrzymanego po zakończeniu roku podatkowego od pracodawcy.

● w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie roku 2012 wraz z zaświadczeniem o dochodach należy przedstawić umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku uzyskania prawa do emerytury lub renty w 2012 r. wraz z zaświadczeniem o dochodach należy przedstawić decyzję o przyznaniu prawa do renty bądź emerytury - kopia+oryginał do wglądu;

● w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, dokument potwierdzający zakończenie działalności gospodarczej, decyzja o odmowie przyznania renty, decyzja o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i przyznaniu/odmowie przyznania prawa do zasiłku);

● w przypadku uzyskania dochodu- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kopia + oryginał do wglądu) wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc pracy, decyzja o przyznaniu prawa do emerytury lub renty, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia + oryginał do wglądu) wraz z oświadczeniem o dochodzie netto uzyskanym w drugim miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej;

● przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz że w każdym trymestrze ciąży została co najmniej raz przebadana przez lekarza. Zaświadczenie powinno być wystawione na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234) – karta ciąży, wyniki badań, wypis ze szpitala oraz wszelkie inne dokumenty związane z przebiegiem ciąży nie są dokumentami uprawniającymi do otrzymania w/w świadczeń.

● zaświadczenie albo oświadczenie (na druku urzędowym) stwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej - dotyczy dzieci po 16 roku życia;

● w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny albo stosowne oświadczenie (na druku urzędowym),

● orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności dziecka –kopia +oryginał do wglądu;

● prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji – kopia +oryginał do wglądu;

● prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach- kopia +oryginał do wglądu;

● prawomocny wyrok potwierdzający oddalenie powództwa o alimenty – kopia +oryginał do wglądu;

● dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe) w roku 2012 – kopia +oryginał do wglądu;

● zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku 2012;

● prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka (kopia +oryginał do wglądu);

● w przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy, zamieszkujących na terenie gminy Załuski - zaświadczenie z gminy zameldowania, że nie ubiegają się tam o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2013/2014 z wyszczególnieniem danych dzieci których w/w zaświadczenie dotyczy; w przypadku osób ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - zaświadczenie z gminy zameldowania, że nie ubiegają się tam o w/w zapomogę z podaniem danych dziecka, którego dotyczy zaświadczenie;

● w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w GOPS Załuski wskutek zmiany miejsca zamieszkania – zaświadczenie z gminy, w której poprzednio pobierano świadczenia rodzinne, zawierające informację do kiedy i jakie świadczenia rodzinne były wypłacane na dzieci, których zaświadczenie dotyczy;

● w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego:

- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia ( od dzień -miesiąc-rok do dzień- miesiąc-rok) oraz o okresie udzielonego urlopu wychowawczego ( od dzień –miesiąc -rok do dzień -miesiąc-rok) zawierające dane dziecka na które został udzielony urlop (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL) albo oświadczenie stwierdzające termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz co najmniej sześciomiesięczny okres pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem urlopu wychowawczego,

- zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę udzielającego urlopu wychowawczego albo oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (na druku urzędowym) wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej RMUA;

● w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - nakaz płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy 2012 albo zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2012 albo oświadczenie stwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego (na druku urzędowym);

● oświadczenie stwierdzające ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie wraz z dołączonym dowodem wniesionej opłaty ,

● zaświadczenie albo oświadczenie na druku urzędowym dot. nie korzystania z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

● umowa dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

UWAGA!!!

Jeżeli którykolwiek z członków rodziny: wyjechał za granicę w celach zarobkowych, uzyskał inny dochód lub go utracił, zawarł związek małżeński, wystąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskano wyrok/ugodę o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów lub został uchylony obowiązek alimentacyjny, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów/studentów, zaprzestano opłat związanych z pobytem dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie albo wystąpiły inne zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń - PRZYJDŹ I POINFORMUJ - unikniesz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami!

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). ( wzór zaświadczenia w zakładce Formularze do pobrania)


dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie organu emerytalno - rentowego lub oświadczenie, że osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
 • w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń, imienny raport potwierdzający odprowadzenie składek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty
 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

 • dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • oświadczenie lub zaświadczenia potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny

 

Druki do pobrania :

Świadczenia Rodzinne

1.Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

2.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

3.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

4.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

5.Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 

6.Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

7.Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

8.Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

9.Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|