wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Wybory do Parlamentu Europejskiego

2014-05-09 09:48:06

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego

 
 
 
 

Do 12 maja 2014 r. (poniedziałek) -  składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania oraz zgłaszanie wójtowi  przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania.               W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy.  Wniosek składa się  do dnia 12 maja 2014 r.


We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),

- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

Głosowanie przez pełnomocnika

Do 15 maja 2014 r. (czwartek) trwa składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:


1) całkowitej niezdolności do pracy;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie                         o prawie do głosowania.
Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) możliwe będzie składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r.

25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie.

Szczegółowe informacje na stronie www.ugzaluski.bip.org.pl /Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 oraz na stronie www.pkw.gov.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|