Gmina Załuski
Powróć do: Nasza Gmina

O gminie

Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płońskiego, zajmuje powierzchnię 108,48 km2, która stanowi 8% ogólnej powierzchni powiatu. 83,3% powierzchni ogólnej gminy stanowią grunty orne, natomiast 8% stanowią lasy i grunty leśne.

Gminę zamieszkuje 5690 osób (dane na dzień 31.12.2020 r.) tj. 6,54% ogólnej liczby ludności powiatu. Gmina Załuski sąsiaduje z 5 gminami: Czerwińsk n/Wisłą, Naruszewo, Płońsk i Joniec (powiat płoński) oraz z gminą Zakroczym (powiat nowodworski). Gmina leży w zasięgu oddziaływania miasta Płońska. Odległość ośrodka gminnego od miasta wynosi ok. 16 km. Niewiele większa odległość dzieli Załuski od miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Odległość gminy od miasta stołecznego Warszawy wynosi 40 km. Gmina leży po obu stronach międzynarodowej trasy E77, czyli drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa-Gdańsk. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk oraz sieć dróg powiatowych. Przez teren Gminy nie przebiega linia kolejowa, a najbliższe stacje znajdują się w Płońsku i Nowym Dworze Mazowieckim.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Przekształcenia szaty roślinnej pod wpływem działalności gospodarczej, zabiegów melioracyjnych i innych doprowadziły do ukształtowania krajobrazu charakterystycznego dla rejonów typowo rolniczych. W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz z towarzyszącą jej zielenią (rośliny uprawne i ozdobne) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych. Niewielkie powierzchnie przypadają na półnaturalne zbiorowiska łąkowe i bagienne, ograniczone do pasów wzdłuż cieków oraz rozproszonych płatów w zagłębieniach bezodpływowych. W ostatnich latach zauważalny jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, co jest wynikiem dobrej lokalizacji gminy poprzez bliskość aglomeracji warszawskiej.