Gmina Załuski
Powróć do: Nasza Gmina

Promocja Gminy

Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy. Odpowiedni marketing to nie tylko mniejsze bezrobocie w regionie, czy większe wpływy z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Promocja musi opierać się na realnych przesłankach, sięgać po autentyczne cechy, atuty i zalety gminy. Bez mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów bądź turystów. Oczywiście samorząd powinien promować nie tyle siebie ile gminę, zwłaszcza jeśli ma silne argumenty, które tworzą atrakcyjną ofertę – dla inwestorów, turystów, dla każdego z kim ów samorząd chciałby współpracować, na przykład: innymi samorządami czy organizacjami, z instytucjami także za granicą.

Promocja gminy to działania zmierzające do poinformowania i zachęcania określonych osób prawnych i/lub fizycznych do aktywności gospodarczej ukierunkowanej tak, aby dawała efekty pożądane przez władze gminy i zgodnie z programami rozwoju przez te władze opracowanymi.

Promocja jest przedsięwzięciem gospodarczym, pociąga za sobą koszty, które akceptujemy, bo oczekujemy efektów przekraczających wartość nakładów. Dobra promocja gminy może przesądzić o wyborze „tutaj, a nie tam” miejsca inwestycji. Istnieje wiele czynników wpływających na atrakcyjność danej lokalizacji, na które władze lokalne nie mają bezpośredniego wpływu. Są to np. położenie geograficzne, rynek zbytu, dostęp do surowców itp. Czynniki na które samorząd może mieć wpływ to m.in. dostępność terenów pod inwestycje, jakość infrastruktury technicznej oferowanych nieruchomości, jakość obsługi inwestora w urzędzie gminy.

Promocja to także cierpliwe kształtowanie wizerunku gminy jako miejsca właściwego dla odpowiednich działań.

Samorząd gminy Załuski stara się jak najlepiej promować naszą gminę. Stworzenie pozytywnego wizerunku gminy jest ważnym uwarunkowaniem powodzenia w działaniach na rzecz rozwoju. Funkcję pozytywnego wizerunku gminy wykorzystujemy w ubieganiu się o inwestorów, turystów, środki pomocowe z różnego rodzaju programów.

Działania promocyjne podejmowane przez gminę Załuski:

1. Stworzenie portalu internetowego gminy Załuski, który ma charakter lokalnej gazety. Najważniejszą dla nas rzeczą jest aby nasza strona nie była statyczna ale często aktualizowane informacje dawały źródło wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich ważnych wydarzeniach z terenu gminy Załuski.

2. Obecność w mediach i publicystyce.

3. Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprezy, na które staramy się o środki z zewnątrz.

4. Promowanie gminy Załuski na targach, wystawach, giełdach i konferencjach.

5. Współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) Oddział Poświętne oraz placówkami terenowymi KRUS, ARiMR, Urzędem pracy w Płońsku, ARR, Stowarzyszeniami oraz Lokalną Grupą Działania „Przyjazne Mazowsze”.

6. Udzielanie informacji o możliwościach inwestowania i rozwoju w naszej gminie.

7. Współpraca gminy z przedsiębiorcami, instytucjami i firmami w zakresie promocji.

8. Stworzenie punktu konsultacyjno-doradczy dla przedsiębiorców i mieszkańców. W punkcie tym można uzyskać porady dla osób m.in. chcących założyć działalność gospodarczą oraz uzyskać pomoc prawną.

9. Większość inwestycji możliwa jest do zrealizowania dzięki środkom, które pozyskujemy z różnych programów pomocowych. Inwestycje realizowane na naszym terenie przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców oraz zwiększają zainteresowaniem inwestorów danym terenem.

10. Wydanie swoich własnych publikacji takich jak: folder Gminy Załuski, album o Gminie Załuski, mapa turystyczna, folder o pieszej i rowerowej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Uroczysko Złotopolice”. Na wszystkie wymienione pozycje pozyskaliśmy środki z UE z programu Leader.

11. Udziały w różnych konkursach. W 2008 roku gmina Załuski zdobyła tytuł „Gminy Fair Play 2008”, a w 2011 roku nagrodę w plebiscycie Euro Gmina w kategorii "Lider Rolnictwa".

Promocja gminy Załuski jaką kreuje Wójt gminy odnosi pozytywne skutki na wielu płaszczyznach. Wiele gmin wiejskich nie wykorzystuje tak ogromnego narzędzia jak promocja. Dbałość o dobry wizerunek gminy świadczy o dobrym gospodarzu i zachęca do naśladowania przez innych, tym bardziej, że idzie za tym zwiększony ruch turystyczny i większa szansa na rozwój regionu. Podsumowując promocja gminy to system aktywnych działań. Przygotowując program skutecznej strategii promocyjnej gminy, który stanowi wieloetapowy proces, staramy się: analizować obecną sytuację, wyznaczać cele promocji, identyfikować adresatów przekazów promocyjnych, podejmować decyzje z zakresu intensywności działań, ustalać budżet promocji i oceniać skuteczność działań.